Nauka

Drukuj

Instytut prowadzi badania naukowe dotyczące związków między żywieniem a zdrowiem i jakością życia, w tym oceny produktów żywnościowych pod kątem prozdrowotnym, potrzeb i zachowań konsumentów odnośnie poziomu i jakości spożywanej żywności oraz usług gastronomicznych, a także ekonomiki gospodarstwa domowego i funkcjonowania rynku żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Poza współpracą z licznymi polskimi i zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami (np. IUNS, EANS, FAO/WHO) przedstawiciele Instytutu są zaangażowani w działalność licznych organizacji pozarządowych, takich jak Komitet Żywienia Człowieka PAN, Komitet ds. Współpracy z IUNS, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, HINS-Polska, TERAZ POLSKA (w zakresie produktów żywnościowych), Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności oraz biorą aktywny udział w upowszechniania wiedzy o żywieniu człowieka.

Przez 38 lat swojego istnienia Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji z którego wyodrębnił się Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka wykształcił prawie 3400 absolwentów, w tym 1140 uzyskało tytuły inżyniera i 2260 mgr inż. Rada Wydziału nadała ponad 90 stopni doktora oraz 7 stopni doktora habilitowanego, a także przeprowadziła 4 postępowania o nadanie tytułu profesora.

 

 


Aktualny stan i perspektywy rozwoju Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z zagranicą - prezentację wygłoszoną na Senacie Akademickim SGGW 25 stycznia 2016 r. przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. Krystynę Gutkowską można pobrać tutaj.


Seminaria Doktoranckie 

Celem seminariów jest prezentacja postępów w realizacji pracy doktorskiej.
Wystąpienia będą oceniane przez Wydziałową Komisję, a uzyskane punkty będą wliczane do sprawozdań indywidualnych doktorantów i będą miały wpływ na przyznawanie stypendiów.

W poniższych załącznikach dostępne są regulamin oceny doktorantów oraz karta oceny, którą wypełniają poszczególni członkowie Komisji.

Regulamin - pobierz tutaj

Karta oceny - pobierz tutaj

Seminaria mają charakter otwarty